Potrebni dokumenti za prijavu novorođenčeta

Nakon rođenja djeteta roditelji u vrlo kratkom roku moraju prijaviti dijete,a ako ste i vi sada među njima,obavezno se dobro informišite šta vam je sve potrebno za prijavu.

Prvo što morate učiniti jest prijaviti dijete u matični ured,a upis/prijava se vrši u opštini rođenja djeteta, u roku od 30 dana od dana rođenja.

Informišite se na vrijeme da li će zdravstvena ustanova dostaviti prijavu za upis matičnom uredu te ukoliko to nije slučaj pripremite potrebnu dokumentaciju.

Izmjenom Zakona o matičnim knjigama iz oktobra 2014. godine, upis djeteta u matičnu knjigu rođenih se vrši u općini – mjestu prebivališta majke.

Za upis novorođenčeta u matičnu knjigu rođenih u Federaciji Bosne i Hercegovine,najčešće su potrebni sljedeći dokumenti:

Upis u matičnu knjigu rođenih/prijava novorođenčeta rođenog u bračnoj zajednici:

Otpusnica iz bolnice za novorođenče,

Popunjen zahtjev za upis u matičnu knjigu rođenih,

Vjenčani list roditelja,

Uvjerenje o državljanstvu roditelja,

Lična karte roditelja (na uvid),

Potvrde o prijavi mjesta prebivališta roditelja,

Lična karta osobe koja prijavljuje dijete-ukoliko treća osoba vrši prijavu djeteta,potrebna je i punomoć roditelja.

Rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od dana rođenja

 

Upis u matičnu knjigu rođenih/prijava novorođenčeta rođenog u vanbračnoj zajednici:

Otpusnica iz bolnice za novorođenče,

Popunjen zahtjev za upis u matičnu knjigu rođenih,

Izvod iz matične knjige rođenih za majku,

Uvjerenje o državljanstvu roditelja,

Lična karte roditelja (na uvid),

Potvrde o prijavi mjesta prebivališta roditelja

Rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od dana rođenja

 

Upis u matičnu knjigu rođenih/prijava djeteta rođenog u inostranstvu:

Dijete se prijavljuje po posljednjem prebivalištu roditelja,

Dokaz o prebivalištu roditelja,

Internacionalni izvod iz matične knjige rođenih (orginal),

Dokaz o posjedovanju bh.državljanstva roditelja djeteta ili jednog od njih po kome se vrši upis

Ukoliko jedan od roditelja nije državljanin  BiH potrebna je njegova saglasnost za upis djeteta u knjigu rođenih,

Ovjerena kopija pasoša od roditelja koji nije državljanin BiH

 

Upis u matičnu knjigu rođenih/prijava djeteta rođenog na području Republike Srpske

Za upis novorođenčeta u matičnu knjigu rođenih u Republici Srpskoj,najčešće su potrebni sljedeći dokumenti:

Izvod iz matične knjige vjenčanih

Uvjerenje o državljanstvu i lične karte oba roditelja

Popunjen zahtjev za upis u matičnu knjigu rođenih

Rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od rođenja.