VIJESTI

Za sve porodilje u KS mjesečna naknada u iznosu od 1.000 KM

Svaka porodilja u Kantonu Sarajevo, bez obzira na radno-pravni status, primat će mjesečnu naknadu u iznosu prosječne plate u Federaciji BiH, koja sada iznosi oko 1.000 KM.

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom na koji je Vlada Kantona Sarajevo podnijela amandman na član 20. prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, iza stava 1. dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase:

(2) Izuzetno od čl. 149., 153. i 157. ovog zakona, ukoliko je u tekućoj godini prosječna plaća utvrđena u skladu sa članom 13. st. (1), (2) i (3) ovog zakona manja od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, iznos novčane naknade plaće ženi – majci u radnom odnosu i novčane pomoći nakon porođaja ženi – majci koja nije u radnom odnosu, ne može biti manji od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu.

(3) Prosječna plaća Federacije Bosne i Hercegovine iz stava (2) ovog člana se utvrđuje instrukcijom iz člana 13. stav (3) ovog zakona, na osnovu posljednjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu.

(4) Neovisno od izuzetka iz stava (2) ovog člana, doprinosi za PIO, zdravstvo i osiguranje od nezaposlenosti, te poreske obaveze iz člana 150. ovog zakona, se uplaćuju isključivo na iznos naknade plaće ženi – majci iz člana 149. stav (1) ovog zakona.”

Novčana naknada za ženu – majku koja je u radnom odnosu trenutno iznosi 450,00 KM, a novčana pomoć za nezaposlenu ženu – majku 225,00 KM. Predviđeno je da se ona za tekuću godinu utvrđuje na osnovu zadnjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku o visini prosječne plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu (trenutno iznosi oko 1.000,00 KM).

 

 

Photo credits:freepik.com